+huset
 
Velkommen
 
Om +huset
 
Bæredygtighed & lavenergi
  Hvorfor bæredygtighed og lavenergi
  Hvad er bæredygtighed og lavenergi
  +huset og bæredygtighed/lavenergi
  +huset og anbefalinger fra
Det Økologiske Råd
 
Arkitektur & teknik
 
Billeder & tegninger
 
Weblog
 
Samarbejdspartnere
 
Links & litteratur
 
Kontakt
 

Hvad er bæredygtighed og lavenergi ?

Man skal ikke se sig langt omkring for at finde eksempler på hvor meget der efterhånden kaldes bæredygtigt og miljøvenligt, og hvor kreative reklamefirmaer kan være, når de skal forklare hvorledes f.eks. olieprodukter og kulfyret energi bliver både bæredygtigt og miljøvenligt.

Langt de fleste forbinder imidlertid bæredygtighed med begreber som miljøvenlighed, fornybarre ressourcer, vedvarende energi, lavt energiforbrug, lavt kemikalieindhold, ”naturlige” materialer, godt indeklima, ansvarlig skovhugst o.lign.

Ingen har patent på hvad der er bæredygtigt, og derfor kan vi alle sammen lægge dét i det som vi selv forstår.

Ligeledes er det med begrebet lavenergi. Også her er kreativiteten stor når produkter skal afsættes. Et af de kendte typehuse gennem mange år er Nul-energihuset, der langt fra har et forbrug på nul, og listen over svulmende og fejlvisende titler og begreber der henviser til lavenergi er alenlang.

I et forsøg på at skubbe udviklingen i den rigtige retning satte en række af byggeriets parter sig for nogle år siden sammen for at fremme en mere bæredygtig udvikling indenfor byggeriet.
Det var repræsentanter for offentlige og private bygherrer, for byggematerialeindustrien, byggeforskningen, byggerådgiverne, entreprenørerne og repræsentanter for byggeriets ministerier. De samlede sig i det såkaldte Byggepanel og i fællesskab udarbejdede de “Byggepanelets Handlingsplan for en bæredygtig udvikling i den danske byggesektor”. Handlingsplanen opregner en række foreløbige miljømål, og udpegede 4 indsatsområder der skal prioriteres i bestræbelserne på at opnå et mere bæredygtigt og miljøvenligt byggeri.

 • Reduktion i energiforbruget og dets miljøeffekter
 • Reduktion i materialeforbrug og begrænsning af affaldsdannelsen
 • Reduktion i forbrug af sundheds- og miljøbelastende stoffer
 • Beskyttelse og styrkelse af naturressourcerne

Med udgangspunkt i blandt andet disse 4 indsatsområder, har Det Økologiske Råd efterfølgende udformet en lang række konkrete anvisninger og anbefalinger. Dette arbejde er bl.a. resulteret i de to publikationer Den Grønne Bygherrevejledning og Anbefalinger For Bæredygtigt Byggeri,.

Det Økologiske Råd har heri opstillet 10 grundbetingelser for et bæredygtigt byggeri - og en bæredygtig by:

 • Energiforbruget skal holdes lavt
 • Vandforbruget skal være lavt
 • Der må ikke anvendes skadelige kemikalier
 • Materialevalget skal afspejle lavt energiforbrug ved produktion og brug, og afpasses, så genbrug og bortskaffelse af brugte byggematerialer lettes
 • Bygninger skal konstrueres korrekt, være fleksible og være lette at vedligeholde og renovere på en bæredygtig måde
 • Lysforholdene i bygninger skal være gode, både for at spare elektricitet og give gode indeklimaforhold
 • Bygningers indbyrdes forhold skal sikre gode sociale muligheder
 • Byplanlægningen skal sikre opretholdelse af naturoplevelser og biodiversitet
 • Bygninger skal planlægges og placeres, så transportbehov minimeres
 • Bygninger skal placeres, så bæredygtige transportmidler favoriseres - gang, cykel og energieffektiv kollektiv trafik

I de to publikationer har Det Økologiske Råd videreformuleret disse grundbetingelser til en lang række vejledninger og anbefalinger som enhver bygherre og byggerådgiver kan have glæde af at forholde sig til. Vejledningerne og anbefalingerne forholder sig til både det nære, der opleves direkte af beboerne - indeklima, driftsudgifter, nærmiljø - og de mere fjerne miljøforhold - reduktion i den globale miljøbelastning, reduktion i udledning af drivhusgasser og en langsynet hensynsfuld omgang med klodens ressourcer.

Se på de næste sider hvorledes +huset forholder sig til en lang række af disse anbefalinger og vejledninger.

 

Læs mere på denne hjemmeside
+
huset og bæredygtighed/lavenergi
+huset og anbefalinger fra Det Økologiske Råd
Lavenergi - begreber

Læs mere på andre hjemmesider: (mangler links)
Byggepanel
Byggepanelets Handlingsplan for en bæredygtig udvikling i den danske byggesektor
Det Økologiske Råd
Den Grønne Bygherrevejledning, Det Økologiske Råd 2005
Anbefalinger for bæredygtigt byggeri, Det Økologiske Råd 2007